http://www.obt-ummao.go.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 สำหรับประชาชน

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 ยุทธศาสตร์

 คำแถลงการณ์

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
ประวัติ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
การเดินทาง
ดาวน์โหลด
ดูแลระบบ

การเงิน-การคลัง

งานบุคคล

งานนิติกร

งานนโยบายและแผน

จัดเก็บรายได้

งาน สปสช.(กองทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ความพึงพอใจ

แหล่งท่องเที่ยว

 

แผนพัฒนา 3 ปี คืออะไร

 

1).ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

          แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้แนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ / กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยการนำโครงการ / กิจกรรมที่กำหนดไว้จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้นำโครงการ / กิจกรรม ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
2).วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
          2.1   เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน  ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณประจำปี
          2.2   เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
          2.3   เพื่อให้การจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
3).ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
          3.1 การเตรียมการจัดทำแผน
          หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่ต้องดำเนินการ  และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  โดยโครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน  จากนั้นจึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมทราบ
          3.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ  แผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชน นโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอำเภอ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ต้องการ นำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป
          3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่เลือกว่า  ต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ  / กิจกรรมใดในช่วงเวลาใดและแหล่งใดบ้าง โดยการเก็บข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT   ANALYSIS
          การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ การประเมินการพัฒนาที่ผ่านมาการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา  และการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
          3.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
          หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี และพิจารณากำหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา โดยคำนึงถึง ความจำเป็นเร่งด่วน   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กร และความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งด้านกระบวนการดำเนินงานและในด้านของผลการดำเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
          3.5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดผลสำเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
          3.6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
          เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จให้จัดเวทีประชาคม ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาต่อไป
          3.7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
          คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว   ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ    คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
          4).ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
          การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา   ตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด   
วันที่ 26/03/2008
เวลา 11:07:30
 
view

สถิติ

เปิดเว็บ01/05/2007
อัพเดท22/07/2021
ผู้เข้าชม962,643
เปิดเพจ1,647,128

แบบสำรวจ

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
 

จดหมายข่าว

อีเมล์

ita อบต.อุ่มเม่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องทุกข์
ems
คลังมหาดไทย
คู่มือประชาชน
ประเมินผนค่าเป้าหมายรอบ3
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

like

 แนวทางการจัดเวที

 อำนาจหน้าที่

อบต.คืออะไร

แผนพัฒนา 3 ปี คืออะไ

 การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง

view