http://www.obt-ummao.go.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 สำหรับประชาชน

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 ยุทธศาสตร์

 คำแถลงการณ์

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
ประวัติ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
การเดินทาง
ดาวน์โหลด
ดูแลระบบ

การเงิน-การคลัง

งานบุคคล

งานนิติกร

งานนโยบายและแผน

จัดเก็บรายได้

งาน สปสช.(กองทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ความพึงพอใจ

แหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เวทีที่ 1 จัดครั้งที่ 1 เวทีเตรียมการ       
          วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำในชุมชน แกนนำหลักในหมู่บ้าน และร่วมกันกำหนดกรอบการทำงาน
          บุคคลเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ แกนนำในหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ ในหมู่บ้านตามจำนวนที่เหมาะสม

ประเด็น
เทคนิค/เครื่องมือ/กระบวนการ
หมายเหตุ
1.การนำเสนอปัญหาความยากจนของคนในชุมชน
1.1 ความยากจนคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร
1.2 ชุมชนจะแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไร ใช้อะไรแก้ แก้เมื่อไร ใครจะเป็นคนแก้  (แก้ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แก้ด้วยตนเอง แก้ด้วยชุมชน แหล่ง/หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ)
2.แนวทาง/2.1 แผนชุมชนคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำเพื่ออะไร ใครเป็นคนทำ
2.2 นำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3.แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน
3.1 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (แนวคิด หลักการ เป้าหมาย)
3.2 ทำอย่างไร (อยู่อย่างพึ่งพาตนเอง มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รวมกลุ่มในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน)
4.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจน มีอะไรบ้าง มีที่มาอย่างไร
5.กำหนดแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับ ห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผน จำนวนคน ประเภทคน ที่จะร่วมทำแผนในแต่ละเวที
หลักการจัดทำแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- Mind  Map
- แนวทางตามคู่มือชุดปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึง   ทุกครัวเรือน
- ตั้งคำถามให้เวทีร่วมกันค้นหาคำตอบม
- กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี
- บันทึกผลการจัดเวที ผู้เข้าร่วมลงนาม
 

 
 เวทีที่ 2 จัดครั้งที่ 2 เวทีสะท้อนภาพชุมชน
        วัตถุประสงค์ เพื่อให้เวทีประชาคมร่วมสะท้อนภาพในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน และกำหนดทิศทางในอนาคตของชุมชน
        บุคคลเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ แกนนำในหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ ในหมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมเวทีที่ 1 และชาวบ้านทุกครัวเรือน (รวมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย) จำนวนไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 50

ประเด็น
เทคนิค/เครื่องมือ/กระบวนการ
หมายเหตุ
1.สะท้อนภาพอดีต สู่ปัจจุบัน ของชุมชน เปรียบเทียบเพื่อค้นหาความแตกต่าง
2.เวทีประชุมคมร่วมกันวิเคราะห์ชุมขน ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค สร้างความตระหนักในประเด็นดังกล่าว
3.นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้าน ข้อมูลปัญหาความยากจน
4.ดูตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ หรือ เล่าประสบการณ์ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้าน
5.สรุป ประมวลประเด็นที่ 1-4 แล้วค้นหาทิศทางในอนาคตของชุมชน (อยากเป็นหมู่บ้านในฝันของเราเป็นอย่างไร)
- Mind  Map / SWOT/VCD.
- แบ่งกลุ่ม
- ใบเรียนรู้
- ผู้มีประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ
- แนวทางตามคู่มือชุดปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึง ทุกครัวเรือน
- ตั้งคำถามให้เวทีร่วมกันค้นหาคำตอบ
- กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี
- บันทึกผลการจัดเวที ผู้เข้าร่วมลงนาม
 

 
 เวทีที่ 3 จัดครั้งที่ 3 เวทีกำหนดแนวทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า
        วัตถุประสงค์ เพื่อให้เวทีประชาคมร่วมสะท้อนภาพในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ครัวเรือน/ตนเอง และกำหนดทิศทาง/หาทางออกร่วมกันของชุมชน
        บุคคลเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม คือ เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเวทีที่ 2 กล่าวคือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ แกนนำในหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ ในหมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมเวทีที่ 1 และชาวบ้านทุกครัวเรือน (รวมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย) จำนวนไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 50

ประเด็น
เทคนิค/เครื่องมือ/กระบวนการ
หมายเหตุ
1.สรุป ทบทวน สะท้อนผลการจัดเวทีประชาคม ในเวทีที่ 1-2 ผู้เข้าร่วมเวที ได้อะไร –2.วิเคราะห์ตนเองของครัวเรือน
2.1 ประเมินสถานะตนเองของครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย หนี้สิน การประกอบอาชีพของครัวเรือน)
2.2 สภาพชีวิตประจำวันของครอบครัวเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไร
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนกับเพื่อบ้าน – ชุมชน หน่วยงานของรัฐ/2.4 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญหรือความเก่งของสมาชิกในครัวเรือน มีอะไรบ้าง อย่างไร
2.5 ทรัพยากร หรือสิ่งที่มีอยู่ในครัวเรือน มีอะไรบ้างที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือทำมาหากิน เช่น ที่ดิน แหล่งน้ำ วัตถุดิบ เงินทุน ฯลฯ
3.ทางออกของครัวเรือนคืออะไร (ค้นหาทางออกร่วมกัน)
4.กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม (กรอบ 7 ขั้นตอนการแก้จนด้วยตนเอง 1)ปรับความคิด พิชิตความจน 2) วางแผนชีวิต 3) ทำบัญชีรับ-จ่าย 4) ลดรายจ่าย 5) เพิ่มรายได้ 6) สะสมเงินออม 7) แสวงหาโอกาส) หรือ การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
องค์กรต่างๆ ในชุมชน
เสียอะไร
- Mind  Map / SWOT
- - ใบเรียนรู้
- ฐาน/- ผู้ร่วมเวทีสะท้อนภาพ
- แนวทางตามคู่มือชุดปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน
- ตั้งคำถามให้เวทีร่วมกันค้นหาคำตอบ
- กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี
- บันทึกผลการจัดเวที ผู้เข้าร่วมลงนาม
สถานีการเรียนรู้
แบ่งกลุ่ม
 

เวทีที่ 4 จัดครั้งที่ 4 เวทีทบทวน ยืนยันแผน
         วัตถุประสงค์ เพื่อให้เวทีประชาคมร่วมสะท้อนภาพในแผนชุมชน ร่วมกันทบทวน ปรับปรุง ยืนยัน ในทางออกของชุมชน ตลอดจนร่วมกันประกาศพันธ์สัญญาในการปฏิบัติตามแผน และคัดเลือกและกำหนดกิจกรรมวัน D-DAY
        บุคคลเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม คือ เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเวทีที่ 2-3 กล่าวคือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ แกนนำในหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ ในหมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมเวทีที่ 1 และชาวบ้านทุกครัวเรือน (รวมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย) จำนวนไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 50

ประเด็น
เทคนิค/เครื่องมือ/กระบวนการ
หมายเหตุ
1.สรุป ทบทวน สะท้อนผลการจัดเวทีประชาคม ในเวทีที่ 1-3 ผู้เข้าร่วมเวที ได้อะไร –2.สรุปทบทวน ปรับปรุง ยืนยัน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ทั้งหมดในแผน
3.คัดเลือก กำหนดกำหนดกิจกรรมวัน D-DAY อย่างน้อยต้องมีกิจกรรมที่จะเริ่มดำเนินการ 1 4.ร่วมกันประกาศพันธสัญญาในการปฏิบัติตามแผน กิจกรรม
เสียอะไร
 
- ผู้ร่วมเวทีสะท้อนภาพ
- นำเสนอ ทบทวน ปรับปรุงแผน
- แนวทางตามคู่มือชุดปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึง ทุกครัวเรือน
- - กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี
- บันทึกผลการจัดเวที ผู้เข้าร่วมลงนาม
เอกสารประกาศพันธสัญญา
 

***ในการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ผู้จัด (วิทยากรกระบวนการ) คือ ชุดปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือนในตำบลนั้นๆ หรือตำบลอื่นเข้ามาเสริมได้ ตลอดจนการเชิญหน่วยงาน องค์กร อื่น ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมดำเนินการ และสามารถปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการได้ตามความเหมาะสม โดยเน้นการนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดทำแผนชุมชนฯ และจัดเวทีไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
วันที่ 26/03/2008
เวลา 10:59:34
 
 
view

สถิติ

เปิดเว็บ01/05/2007
อัพเดท22/07/2021
ผู้เข้าชม962,659
เปิดเพจ1,647,144

แบบสำรวจ

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
 

จดหมายข่าว

อีเมล์

ita อบต.อุ่มเม่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องทุกข์
ems
คลังมหาดไทย
คู่มือประชาชน
ประเมินผนค่าเป้าหมายรอบ3
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

like

 แนวทางการจัดเวที

 อำนาจหน้าที่

อบต.คืออะไร

แผนพัฒนา 3 ปี คืออะไ

 การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง

view