http://www.obt-ummao.go.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 สำหรับประชาชน

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 ยุทธศาสตร์

 คำแถลงการณ์

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
ประวัติ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
การเดินทาง
ดาวน์โหลด
ดูแลระบบ

การเงิน-การคลัง

งานบุคคล

งานนิติกร

งานนโยบายและแผน

จัดเก็บรายได้

งาน สปสช.(กองทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ความพึงพอใจ

แหล่งท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 หนังสือมอบอำนาจ
 
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบคำรับรองใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
 
 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
 
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม
 
 คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
 คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
 
 คำร้องขอให้เก็บขยะ
 
 คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
 คำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
 
 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง
 
 คำขอรับ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภา
 
 คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
 
 คำขออนุญาตการต่างๆ และเลิกกิจการเกี่ยวกับการใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
 
 คำร้อง
 
view

สถิติ

เปิดเว็บ01/05/2007
อัพเดท22/07/2021
ผู้เข้าชม962,596
เปิดเพจ1,647,080

แบบสำรวจ

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
 

จดหมายข่าว

อีเมล์

ita อบต.อุ่มเม่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องทุกข์
ems
คลังมหาดไทย
คู่มือประชาชน
ประเมินผนค่าเป้าหมายรอบ3
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

like

 แนวทางการจัดเวที

 อำนาจหน้าที่

อบต.คืออะไร

แผนพัฒนา 3 ปี คืออะไ

 การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง

view