http://www.obt-ummao.go.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 สำหรับประชาชน

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 ยุทธศาสตร์

 คำแถลงการณ์

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
ประวัติ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
การเดินทาง
ดาวน์โหลด
ดูแลระบบ

การเงิน-การคลัง

งานบุคคล

งานนิติกร

งานนโยบายและแผน

จัดเก็บรายได้

งาน สปสช.(กองทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ความพึงพอใจ

แหล่งท่องเที่ยว

แผนกองทุน ปีงบฯ 2564

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

สารบัญ

เรื่อง  

ปก,วิสัยทัศน์ พันธกิจ ,ยุทธศาสตร์ตำบลอุ่มเม่า

1. ผังควบคุมกำกับแผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุ่มเม่า 

2. ผังควบคุมกำกับแผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุ่มเม่า 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการ

ประเภทกิจกรรม  ข้อ (1) 

สนับสนุน ส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  

1.

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฎิบัติครอบครัว เชิงรุก (หมอครอบครัว) (รพ.สต.บ้านอุ่มม่า)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฎิบัติครอบครัว เชิงรุก (หมอครอบครัว) (รพ.สต.บ้านจุมจัง)

2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม หญิงวัยเจริญพันธุ์ (รพ.สต.บ้านอุ่มม่า)

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม หญิงวัยเจริญพันธุ์ (รพ.สต.บ้านจุมจัง)

4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด

ประเภทกิจกรรม  (ข้อ 2 )

สนับสนุน กลุ่ม องค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทำงาน
3. โครงการชุมชนสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย  (ชมรม อสม.บ้านอุ่มม่า)
โครงการชุมชนสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย  (ชมรม อสม.บ้านจุมจัง)
4. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ปลอดภัยจากยาเสพติดและโควิด - 19
5. โครงการ หนูน้อยสุขภาพดี มีสุข สมวัย สมส่วน  (อสม.บ้านอุ่มม่า)
โครงการ หนูน้อยสุขภาพดี มีสุข สมวัย สมส่วน  (อสม.บ้านจุมจัง)
6. โครงการจุดสกัดปลอดภัย ต้านภัยโควิด พิชิตอุบัติเหตุ

ประเภทกิจกรรม  ข้อ 3

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก หรือศูนย์อื่น ที่ดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ      

1. โครงการอบรม เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ประเภทกิจกรรม  (ข้อ 4 )

การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. ประชุมคณะกรรมการ
2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
3. ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
4. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ
5. พัฒนาระบบข้อมูลกองทุน

ประเภทกิจกรรม (ข้อ 5) ภัยพิบัติ

1.

โครงการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติทางด้านสุขภาพ ผังควบคุมกำกับแผนปฎิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุ่มเม่า ปีงบประมาณ 2564

view

สถิติ

เปิดเว็บ01/05/2007
อัพเดท22/07/2021
ผู้เข้าชม962,591
เปิดเพจ1,647,075

แบบสำรวจ

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
 

จดหมายข่าว

อีเมล์

ita อบต.อุ่มเม่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องทุกข์
ems
คลังมหาดไทย
คู่มือประชาชน
ประเมินผนค่าเป้าหมายรอบ3
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

like

 แนวทางการจัดเวที

 อำนาจหน้าที่

อบต.คืออะไร

แผนพัฒนา 3 ปี คืออะไ

 การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง

view