http://www.obt-ummao.go.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 สำหรับประชาชน

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 ยุทธศาสตร์

 คำแถลงการณ์

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
ประวัติ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
การเดินทาง
ดาวน์โหลด
ดูแลระบบ

การเงิน-การคลัง

งานบุคคล

งานนิติกร

งานนโยบายและแผน

จัดเก็บรายได้

งาน สปสช.(กองทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ความพึงพอใจ

แหล่งท่องเที่ยว

ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

ในวันที่ ๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาเห็นว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยควรจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลด้วยเหตุที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือว่าการบรรพชาอุปสมบท เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณอย่างสูงได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชาวไทย ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทจะได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สถิติ

เปิดเว็บ01/05/2007
อัพเดท22/07/2021
ผู้เข้าชม962,625
เปิดเพจ1,647,110

แบบสำรวจ

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
 

จดหมายข่าว

อีเมล์

ita อบต.อุ่มเม่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องทุกข์
ems
คลังมหาดไทย
คู่มือประชาชน
ประเมินผนค่าเป้าหมายรอบ3
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

like

 แนวทางการจัดเวที

 อำนาจหน้าที่

อบต.คืออะไร

แผนพัฒนา 3 ปี คืออะไ

 การพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง

view