iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364718 Thu, 24 Jun 2021 10:12:30 +0700 งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่น http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364226 Thu, 24 Jun 2021 10:11:55 +0700 รายงานสรุปประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364713 Tue, 22 Jun 2021 15:39:27 +0700 คำสั่งฯ เรื่อง การมอบอำนาจนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364709 Tue, 22 Jun 2021 10:44:05 +0700 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364225 Tue, 22 Jun 2021 10:41:01 +0700 วันต่อต้านยาเสพติดโลก http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364684 Wed, 16 Jun 2021 14:13:03 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364677 Tue, 15 Jun 2021 10:21:30 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364676 Tue, 15 Jun 2021 10:19:36 +0700 ต้านโรคลัมปี สกิน http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364671 Fri, 11 Jun 2021 09:53:11 +0700 งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364224 Wed, 19 May 2021 15:13:36 +0700 ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364227 Wed, 19 May 2021 14:26:56 +0700 ติดต่อเรา http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364425 Sat, 10 Apr 2021 10:30:05 +0700 ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364397 Fri, 02 Apr 2021 11:06:44 +0700 ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมสภาฯ http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364388 Wed, 31 Mar 2021 10:54:25 +0700 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมก http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=14&newsid=450562 Wed, 24 Mar 2021 10:46:36 +0700 คณะกรรมการดำเนินงานการสร้างเสริมพลังสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364334 Wed, 24 Mar 2021 10:36:04 +0700 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ปลอดภัยจากยาเสพติดและโควิด-19 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364323 Fri, 19 Mar 2021 11:53:49 +0700 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรหนองโคกดินแดง http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=14&newsid=450518 Thu, 18 Mar 2021 12:01:44 +0700 แผนกองทุน ปีงบฯ 2564 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364277 Wed, 10 Mar 2021 11:46:15 +0700 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42362448 Mon, 08 Mar 2021 11:22:49 +0700 แผนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42362645 Fri, 05 Mar 2021 14:11:23 +0700 แผนดำเนินงาน ปี 2564 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364222 Thu, 04 Mar 2021 14:24:44 +0700 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364214 Wed, 03 Mar 2021 14:37:39 +0700 แบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( เดือนธันวาคม ) ปีงบประมาณ 2563 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364213 Wed, 03 Mar 2021 13:55:11 +0700 แบบรายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2563 (ทั้ง 5 ด้าน) http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364212 Wed, 03 Mar 2021 09:38:12 +0700 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42364020 Fri, 05 Feb 2021 14:04:04 +0700 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรหนองหิน http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=14&newsid=450104 Wed, 03 Feb 2021 13:49:29 +0700 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อการเกษตรหนองโดน http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=14&newsid=450103 Wed, 03 Feb 2021 13:45:34 +0700 ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=3&art=42363952 Wed, 27 Jan 2021 13:19:25 +0700 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกหนองมล http://www.obt-ummao.go.th/index.php?mo=14&newsid=450043 Wed, 27 Jan 2021 13:15:35 +0700